คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาติ คำหา
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0612853195
ชื่อ-นามสกุล : พระครูมงคลธรรมสาธก
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ผู้แทนจาก : เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล
เบอร์โทร : 0812227341
ชื่อ-นามสกุล : พ.ต.อ.บุญเทียน พุดสีเสน
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ/รองประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผกก.สภ.บ้านแพง
เบอร์โทร : 0884417172
ชื่อ-นามสกุล : นายแพทย์วิทยา บุตรสาระ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผอ.รพ.บ้านแพง
เบอร์โทร : 0885715090
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษฏา ผาลี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : นายก อบต.ไผ่ล้อม
เบอร์โทร : 0819549225
ชื่อ-นามสกุล : นางอริสา คูสกุล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : เจ้าของธุรกิจ
เบอร์โทร : 0809295651
ชื่อ-นามสกุล : นางเกษแก้ว สุวรรณมาโจ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.บ้านแพง
เบอร์โทร : 0898626419
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิวัฒน์ ราชนาวี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ต.บ้านแพง
เบอร์โทร : 0967319658
ชื่อ-นามสกุล : นายอติภพ กิติศรีวรพันธ์ุ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนจาก : อดีตสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแพง
เบอร์โทร : 0895748905
ชื่อ-นามสกุล : นายชิงชัย อภัยโส
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนจาก : กำนันตำบลบ้านแพง
เบอร์โทร : 0612853198
ชื่อ-นามสกุล : นายคารมย์ อภัยโส
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ผู้แทนจาก : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 ต.บ้านแพง
เบอร์โทร : 0800410932
ชื่อ-นามสกุล : นายเชิงชาย บุตรดีวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนจาก : เจ้าของธุรกิจ
เบอร์โทร : 0870202482
ชื่อ-นามสกุล : นายบัญญัติ ใจช่วง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนจาก : อดีตประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแพง
เบอร์โทร : 0628782629
ชื่อ-นามสกุล : นางคุณัญญา รักษ์ชุมชน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ผู้แทนจาก : ครู ค.ศ.3
เบอร์โทร : 0982692968
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกชัย คะษาวงค์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0800089374