คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาติ คำหา
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูมงคลธรรมสาธก
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ จันทร์ศรี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ/รองประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายแพทย์วิทยา บุตรสาระ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษฏา ผาลี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางอริสา คูสกุล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางเกษแก้ว สุวรรณมาโจ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิวัฒน์ ราชนาวี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอติภพ กิติศรีวรพันธ์ุ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายชิงชัย อภัยโส
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายคารมย์ อภัยโส
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ รุ่งจินดารัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายบัญญัติ ใจช่วง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางคุณัญญา รักษ์ชุมชน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกชัย คะษาวงค์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ