กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเพ็ญนภา บำรุงสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพิรุณพร คำลือฤทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวสุพัตรา พ่อสาร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางวิจิตร วิริยะเศรษฐ์กุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางดวงเดือน อ้วนแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายพร้อมทรัพย์ วงค์สุวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวประภาภรณ์ วรรณพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวปนัดดา มีไกรลาศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวพัชรีย์ นามวันดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

ศุจีภรณ์ งิ้วไชยราช
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวรัตนาภรณ์ จันบง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

Samantha Mele

Mr.Steve Mason
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6