กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสมศักดิ์ เคี่ยงคำผง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายภูริวัฒน์ บัวพินธุ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวสุนิสา ศรีนาทม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

นางสาวภาวิณี ไพภิบาล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวธัญญลักษณ์ ยุบลแมน

นางสาวภัทริยา หอมขจร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/8

นางสาวรสจรินทร์ รุ่งเรื่อง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาววิจิตตรา โคตะ
ครูผู้ช่วย

นายนราวิชญ์ วงศ์เข็มมา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2