กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจตุพร ไก่สระแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
เบอร์โทร : 0624495466
อีเมล์ : Kmj_2012@hotmail.com

นายกีรติ ไกรพินิจ

ธารวดี ทักขนนท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0868502941
อีเมล์ : tharwadee172527@gmail.com

นางสาวพิมพ์รพี อัคพิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0955416499
อีเมล์ : pimrapee.ak@gmail.com

นางสาวรัญญษร นามตาแสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
เบอร์โทร : 0857455822
อีเมล์ : runyason152@gmail.com

นางสาวผกามาศ อภัยโส
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
เบอร์โทร : 0631766175
อีเมล์ : aor4504@gmail.com

นางสาวปาณิสรา บุญเดช
ครูอัตราจ้าง