กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเยาวเรศ กลางโคตร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจตุพร ไก่สระแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นายกีรติ ไกรพินิจ

ธารวดี ทักขนนท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวพิมพ์รพี อัคพิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวรัญญษร นามตาแสง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวผกามาศ อภัยโส
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4