กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางปิ่นแก้ว แก้วเป็นบุญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0872308334
อีเมล์ : farmfern@gmail.com

นายประมง แก้วเป็นบุญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0862231316

นายรชตะ ขาวดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
เบอร์โทร : 097-3166375
อีเมล์ : kunkrurachata@gmail.com

นายทศพล ศรีสาระ

นางสาวพรวิมล กลิ่นศรีสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 085-3210259
อีเมล์ : ddpatja@hotmail.com

นางสาววิภาภรณ์ สีดาวัตร

นางสาววรรณิภา พงค์ดารา
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0924836790
อีเมล์ : wannipadara51215@gmail.com

นางธิรดา ศักดิ์ประสิทธิ์
พนักงานราชการ

นางสาวปาริฉัตร บุญคำภา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 092-7744463