กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางปิ่นแก้ว แก้วเป็นบุญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายประมง แก้วเป็นบุญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายรชตะ ขาวดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายทศพล ศรีสาระ

นางสาวพรวิมล กลิ่นศรีสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววิภาภรณ์ สีดาวัตร

นางสาวปาริฉัตร บุญคำภา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2