กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางปิ่นแก้ว แก้วเป็นบุญ

นายประมง แก้วเป็นบุญ

นายรชตะ ขาวดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายทศพล ศรีสาระ

นายสุรเชษฐ์ เครือเนตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวพรวิมล กลิ่นศรีสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววิภาภรณ์ สีดาวัตร