พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ เป้าหมาย
1. จัดการเรียนการสอนด้านความรู้และทักษะ
ที่จำเป็นตามหลักสูตร
1. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์
3. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
4. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. จัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน
และสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็ม
ศักยภาพ
1. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
3. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
จิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้เรียน
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
2. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย
และจิต รวมทั้งสุนทรียภาพด้านศิลปะ
ดนตรี และกีฬาให้แก่ผู้เรียน
1. ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
2. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
5. พัฒนาครูให้เป็นผู้มีคุณธรรม มีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดี และมีครูเพียงพอ
2. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
6. พัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นำ
มีความสามารถในการบริหารจัดการและ
พัฒนาองค์กรให้เป็นระบบ
1. ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
2. สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร
3. สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
7. สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนา
วิถีการเรียนรู้ในชุมชน
1. สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
2. สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้านองค์กรทางศาสนา สถาบันวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน