ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2512  โดยขอใช้ที่ดินดอนแพงของกระทรวงมหาดไทย  มีพื้นที่ทั้งหมด  37 ไร่ 2 งาน 90 ตารางวา  ปัจจุบันตั้งอยู่บ้านเลขที่  20 หมู่ที่ 7  ถนนเจริญยงค์  ตำบลบ้านแพง  อำเภอบ้านแพง  จังหวัดนครพนม  48140  โดยมีการพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้
 
ปีการศึกษา 2512  ก่อตั้งโรงเรียน
ปีการศึกษา 2519  ยุบรวมโรงเรียนบ้านแพง ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอบ้านแพง
ปีการศึกษา 2523  ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ 216 ค 1 หลัง
ปีการศึกษา  2527 เปิดเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษา  2534  จัดตั้งมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม โดย นายณรงค์ ชิณสาร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  ได้รับอนุญาตเมื่อ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2534
ปีการศึกษา  2535 จัดตั้งโรงเรียนสาขา 2  สาขา คือ สาขาตำบลหนองแวง และสาขาตำบล  โพนทอง  โดย  นายณรงค์  ชิณสาร อดีต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2
มอบหมายให้ นายสุคนธ์  อ้วนแก้ว  อาจารย์ 2 ระดับ 6 เป็นผู้ดูแลสาขาโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมสาขา ตำบลหนองแวง และ นายเรียง  ศรีภูมี  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นผู้ดูแลสาขาโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สาขาตำบลโพนทอง
ปีการศึกษา  2538  โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมสาขาตำบลโพนทอง เปิดเป็นเอกเทศและตั้งชื่อเป็นโรงเรียนลังกาพิทยาคม โดยได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 14  มีนาคม พ.ศ. 2538