กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอำนวย เคี่ยงคำผง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 0887358115
อีเมล์ : amnouay7120@gmail.com

นางภาวิณี เจริญยุทธ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0969096889
อีเมล์ : fofocus@gmail.com

นางสาวนภัสสร ชะปูแสน

นางศิริญา มะเจี่ยว
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8

นางพาฝัน วรกา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0949709111
อีเมล์ : matung27@gmail.com

นางสาวพิมพ์ณิชาก์ พร้อมธนรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5
เบอร์โทร : 0878340466
อีเมล์ : pimnicha_1985@hotmail.com

นางวราภรณ์ หะไว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7
เบอร์โทร : 0933243102
อีเมล์ : khotetanang@gmail.com

นางสาวปาริชาติ ศรีพลราช
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
เบอร์โทร : 080-0075624
อีเมล์ : aui.parichat@gmail.com

นางสาวดาริน คาดสนิท

นางสาวรุจิราวรรณ จันสว่าง
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0611627310
อีเมล์ : wanrujirawan@gmail.com

นางสาวกานต์รวี สุรวาทกุล
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0833338613
อีเมล์ : kanrawe@bpks.ac.th

นายวรุตม์ แก้วนอก

นายศุภกิต พาสว่าง