กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอำนวย เคี่ยงคำผง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางภาวิณี เจริญยุทธ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวนภัสสร ชะปูแสน

นางศิริญา มะเจี่ยว
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8

นางพาฝัน วรกา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวพิมพ์ณิชาก์ พร้อมธนรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางวราภรณ์ หะไว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวปาริชาติ ศรีพลราช
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นางสาวดาริน คาดสนิท

นางสาวรุจิราวรรณ จันสว่าง
ครูผู้ช่วย

นางสาวชนากานต์ พิมพรัตน์

นางสาวกานต์รวี สุรวาทกุล
ครูผู้ช่วย

นายวรุตม์ แก้วนอก

นายศุภกิต พาสว่าง