กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางพินีนันท์ นิตยวรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายศักดิ์สิทธิ์ กุณรักษ์

นายอัมพล ชาสงวน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายวุฒิชัย วงษ์นารี

นางสาวณัฐริกา ภูสะตัง
ครูผู้ช่วย