กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายทินกรณ์ วรกา
ครู คศ.3

นายนิมิตร อ่อนบัตร

นางชื่นบาน ภาสอน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นายยุทธพร พรเพชร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวพัชริยา ฤทธิโคตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4