กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายทินกรณ์ วรกา
ครู คศ.2

นายยุทธพร พรเพชร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
เบอร์โทร : 0653199865
อีเมล์ : ppp.2416@hotmail.co.th

นางสาวพัชริยา ฤทธิโคตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4
เบอร์โทร : 0800126659
อีเมล์ : pachariya_boty@hotmail.com

นายสราวุธ ถาวร
ครู คศ.1