สายสนับสนุน

นายสุพจน์ แวงดา
ลูกจ้างประจำ

นายศรีนคร กุณรักษ์
ลูกจ้างประจำ

นายวัชระ อภัยโส
ธุรการโรงเรียน

นางอบทอง อุดมมา
แม่บ้าน