กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายคมกฤษดา ชัยมงคล

นายสิโรตม์ คำหล้า
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายกิตติชัย กินานิกร

นายอาทิตย์ โพธิ์ศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2