กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายคมกฤษณ์ วิเศษอุด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายคมกฤษดา ชัยมงคล

นายสิโรตม์ คำหล้า
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3