กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอาทิตย์ โพธิ์ศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0872445085
อีเมล์ : artitcub@gmail.com

นายกิตติชัย กินานิกร

นายคมกฤษดา ชัยมงคล

นายสิโรตม์ คำหล้า
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0909156547
อีเมล์ : sirot555@hotmail.com