ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำของเจ้าของเรื่องของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม (อ่าน 20) 22 ก.พ. 64
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (อ่าน 22) 22 ก.พ. 64
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (อ่าน 278) 20 ก.พ. 64
ประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายการดำเนินงานโครงการ 5 ส ในโรงเรียน (อ่าน 33) 29 ม.ค. 64
ขอแสดงความยินดี ผู้บริหาร คณะครูที่ได้รับรางวัลเนื่องในงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2564 (อ่าน 71) 16 ม.ค. 64
แนวทางการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในการเปิดภาคเรียนป้องกัน covid 19 (อ่าน 66) 13 ม.ค. 64
แจ้งการหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 71) 03 ม.ค. 64
ประกาศผลการเรียน ปีการศึกษา 1/2563 (อ่าน 87) 26 พ.ย. 63
แจ้งกำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 82) 01 พ.ย. 63