ภาพกิจกรรม
บรรยากาศ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการปฏิบัติงาน(PA) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ และประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่๑ (๑เมษายน๒๕๖๕)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม ประธานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (PA)ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ และประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๕) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม โดยดำเนินการประเมินตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดตามเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการดำเนินงาน ซึ่งมีคณะกรรมการที่ร่วมประเมินฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รอง ผอ.สพม.นครพนม นายประหยัด วังวร กรรมการ นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย ผอ.โรงเรียนนครพนมวิทยาคม นางละม่อม ศิริสวัสดิ์ เลขานุการ นายกิติศักดิ์ โสตาภา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางสาวสุวัณลา แวงดา ศึกษานิเทศก์ นางสาวชณัฐปภา สุขฉ่ำ และนายกิตติพงษ์ รุทเทวิน ผู้ช่วยเลขานุการ ลงพื้นที่ประเมินจุดรับการประเมินโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม มีโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินในครั้งนี้ ๕ โรงเรียนประกอบด้วย (๑)โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม (๒)โรงเรียนนาทมวิทยา (๓)โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม (๔)โรงเรียนหนองซนพิทยาคม และ(๕)โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2565,13:40   อ่าน 158 ครั้ง