ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 879.98 KB 24473
แบบรายงานผลปฏิบัติงานตามคำสั่งโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 461.17 KB 24644
แบบคำขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 977.55 KB 24528
ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 379.92 KB 24397
ขออนุญาตใช้รถยนต์โรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 439.2 KB 24526
ขออนุญาต​ไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 389.37 KB 24713
ขอออกนอกโรงเรียน​ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 406.29 KB 24650
ใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 427.83 KB 24500