ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
แบบรายงานผลการประเมินตนเองตามบันทึกข้อตกลง (PA : Performance Agreement) Word Document ขนาดไฟล์ 310.5 KB 31943
4_แบบประเมิน-เลื่อนเงินเดือน-ครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 65.26 KB 32075
3_แบบประเมิน-เลื่อนเงินเดือน-ครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 65.16 KB 32063
2_แบบประเมิน-เลื่อนเงินเดือน-ครูยังไม่มีวิทยฐานะ (คศ.1) Word Document ขนาดไฟล์ 64.63 KB 32072
1_แบบประเมิน-เลื่อนเงินเดือน-ครูผู้ช่วย Word Document ขนาดไฟล์ 56.12 KB 32081
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 21.02 KB 32085
ตารางการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 22.91 KB 32098
แต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงานในหน้าที่ตามแผนภูมิโครงสร้างการบริหารราชการภายในโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 673.68 KB 36179
แต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงานในหน้าที่ ตามแผนภูมิโครงสร้างการบริหารราชการภายในโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 673.73 KB 41198
ขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 879.98 KB 123259
แบบรายงานผลปฏิบัติงานตามคำสั่งโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 461.17 KB 123427
แบบคำขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 977.55 KB 123313
ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 379.92 KB 123178
ขออนุญาตใช้รถยนต์โรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 439.2 KB 123309
ขออนุญาต​ไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 389.37 KB 123495
ขอออกนอกโรงเรียน​ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 406.29 KB 123431
ใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 427.83 KB 123282