ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ข้อตกลง (MOU) สายงานบริหาร-รอง ผอ. Word Document ขนาดไฟล์ 49.51 KB 32
ข้อตกลง (MOU) สายงานการสอน-ครู Word Document ขนาดไฟล์ 94.7 KB 63
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 26.1 KB 419
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 25.91 KB 129
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ครู ไม่มีวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 25.96 KB 126
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ครูผู้ช่วย Word Document ขนาดไฟล์ 25.3 KB 64
คำสั่งมอบหมายงาน เลขที่ 148/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 92
ตารางการปฏิบัติหน้าที่ภาคเรียนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 57
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ (ครูยังไม่มีวิทยฐานะ) Word Document ขนาดไฟล์ 188 KB 663
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ (ครูชำนาญการพิเศษ) Word Document ขนาดไฟล์ 193.5 KB 1149
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ (ครูชำนาญการ) Word Document ขนาดไฟล์ 191 KB 464
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ (ครูผู้ช่วย) Word Document ขนาดไฟล์ 157 KB 238
แบบสำรวจข้อมูลการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.57 KB 78
แบบสำรวจข้อมูลการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 101.63 KB 117
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ครูชำนาญการพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.87 KB 1053
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) วิทยฐานะครูชำนาญการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.37 KB 443
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) (ยังไม่มีวิทยฐานะ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.77 KB 409
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 50.63 KB 1631
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) วิทยฐานะครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 49.53 KB 498
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ไม่มีวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 43.58 KB 541
>รายงานปฏิบัติงานชาญชัย ครั้งที่ 1 2565 1668
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 1.82 MB 6655
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 52.72 KB 1892
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 54.72 KB 1875
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู(ยังไม่มีวิทยฐานะ) Word Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 1641
บันทึกข้อความรายงานอบรมการเตรียมหลักฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 2.62 MB 1057
ตัวอย่างแบบรายงาน PA ส่งกรรมการครั้งที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 2437
PA3 แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางาน Word Document ขนาดไฟล์ 40.08 KB 1307
PA3 แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางาน Word Document ขนาดไฟล์ 40.08 KB 6675
แบบฟอร์ม-แผนพัฒนาตนเอง-ID-PLAN-ปี-2565 Word Document ขนาดไฟล์ 284.5 KB 20930
ปก เอกสารข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.43 MB 21147
178-2564ประมวลจริยธรรมข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.03 MB 20751
PA3 แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางาน Word Document ขนาดไฟล์ 40.07 KB 20964
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) (ยังไม่มีวิทยฐานะ) Word Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 20869
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) วิทยฐานะ ครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 52.54 KB 20922
ว3-64มาตรฐานตำแหน่ง(26 มค 64) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.98 MB 20746
ว4-2564การลดระยะเวลา (28 มค 64) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.09 MB 20729
ว4-2565แนวปฏิบัติด้านจริยธรรม(14 กพ 65) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 849.08 KB 20725
ว8-2565 แนวปฏิบัติการลาช่วงโควิด(16 มี.ค.65) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 201.02 KB 20730
ว9-2564 หลักเกณฑ์ ครู (20 พ.ค. 64) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 20757
ว10-2564หลักเกณฑ์ ผู้บริหาร (20 พ.ค. 64) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.83 MB 20736
ว17-2564แนวปฏิบัติช่วงเปลี่ยนผ่าน ( 2 สค 64) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 768.28 KB 20762
ว21-2564กำหนดภาระงาน ( 30 สค. 64) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 596.61 KB 20764
ว23-2564แบบประเมิน (3 ก.ย. 64) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.83 MB 20743
ว23หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.41 KB 20741
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 28.03 KB 23289
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 28.01 KB 23003
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครูไม่มีวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 27.71 KB 22996
แบบฟอร์ม แผนพัฒนาตนเอง ID PLAN ปี 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 284.5 KB 22963
แบบรายงานผลการประเมินตนเองตามบันทึกข้อตกลง (PA : Performance Agreement) Word Document ขนาดไฟล์ 310.5 KB 56508
4_แบบประเมิน-เลื่อนเงินเดือน-ครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 65.26 KB 55415
3_แบบประเมิน-เลื่อนเงินเดือน-ครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 65.16 KB 55294
2_แบบประเมิน-เลื่อนเงินเดือน-ครูยังไม่มีวิทยฐานะ (คศ.1) Word Document ขนาดไฟล์ 64.63 KB 55291
1_แบบประเมิน-เลื่อนเงินเดือน-ครูผู้ช่วย Word Document ขนาดไฟล์ 56.12 KB 55301
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 21.02 KB 56051
ตารางการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 22.91 KB 55318
แต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงานในหน้าที่ตามแผนภูมิโครงสร้างการบริหารราชการภายในโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 673.68 KB 59386
แต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงานในหน้าที่ ตามแผนภูมิโครงสร้างการบริหารราชการภายในโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 673.73 KB 64391
ขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 879.98 KB 146447
แบบรายงานผลปฏิบัติงานตามคำสั่งโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 461.17 KB 146717
แบบคำขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 977.55 KB 146507
ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 379.92 KB 146369
ขออนุญาตใช้รถยนต์โรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 439.2 KB 146495
ขออนุญาต​ไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 389.37 KB 146679
ขอออกนอกโรงเรียน​ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 406.29 KB 146636
ใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 427.83 KB 146475
ฝ่ายบริหารวิชาการ
แบบรายงานประจำปีสถานศึกษา-SAR-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.42 MB 58