ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
2_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูยังไม่มีวิทยฐานะ) Word Document ขนาดไฟล์ 226 KB 536
4_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูชำนาญการพิเศษ) Word Document ขนาดไฟล์ 193.5 KB 893
3_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูชำนาญการ) Word Document ขนาดไฟล์ 191.5 KB 352
1_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูผู้ช่วย) Word Document ขนาดไฟล์ 156.5 KB 168
แบบสำรวจข้อมูลการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.57 KB 63
แบบสำรวจข้อมูลการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 101.63 KB 82
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ครูชำนาญการพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.87 KB 790
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) วิทยฐานะครูชำนาญการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.37 KB 324
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) (ยังไม่มีวิทยฐานะ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.77 KB 333
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 50.63 KB 1273
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) วิทยฐานะครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 49.53 KB 385
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ไม่มีวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 43.58 KB 451
>รายงานปฏิบัติงานชาญชัย ครั้งที่ 1 2565 1528
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 1.82 MB 5796
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 52.72 KB 1691
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 54.72 KB 1706
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู(ยังไม่มีวิทยฐานะ) Word Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 1520
บันทึกข้อความรายงานอบรมการเตรียมหลักฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 2.62 MB 1006
ตัวอย่างแบบรายงาน PA ส่งกรรมการครั้งที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 2145
PA3 แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางาน Word Document ขนาดไฟล์ 40.08 KB 1246
PA3 แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางาน Word Document ขนาดไฟล์ 40.08 KB 6640
แบบฟอร์ม-แผนพัฒนาตนเอง-ID-PLAN-ปี-2565 Word Document ขนาดไฟล์ 284.5 KB 20873
ปก เอกสารข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.43 MB 21063
178-2564ประมวลจริยธรรมข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.03 MB 20740
PA3 แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางาน Word Document ขนาดไฟล์ 40.07 KB 20917
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) (ยังไม่มีวิทยฐานะ) Word Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 20849
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) วิทยฐานะ ครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 52.54 KB 20871
ว3-64มาตรฐานตำแหน่ง(26 มค 64) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.98 MB 20740
ว4-2564การลดระยะเวลา (28 มค 64) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.09 MB 20727
ว4-2565แนวปฏิบัติด้านจริยธรรม(14 กพ 65) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 849.08 KB 20723
ว8-2565 แนวปฏิบัติการลาช่วงโควิด(16 มี.ค.65) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 201.02 KB 20728
ว9-2564 หลักเกณฑ์ ครู (20 พ.ค. 64) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 20744
ว10-2564หลักเกณฑ์ ผู้บริหาร (20 พ.ค. 64) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.83 MB 20733
ว17-2564แนวปฏิบัติช่วงเปลี่ยนผ่าน ( 2 สค 64) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 768.28 KB 20745
ว21-2564กำหนดภาระงาน ( 30 สค. 64) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 596.61 KB 20754
ว23-2564แบบประเมิน (3 ก.ย. 64) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.83 MB 20736
ว23หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.41 KB 20736
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 28.03 KB 23112
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 28.01 KB 22938
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครูไม่มีวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 27.71 KB 22965
แบบฟอร์ม แผนพัฒนาตนเอง ID PLAN ปี 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 284.5 KB 22934
แบบรายงานผลการประเมินตนเองตามบันทึกข้อตกลง (PA : Performance Agreement) Word Document ขนาดไฟล์ 310.5 KB 56314
4_แบบประเมิน-เลื่อนเงินเดือน-ครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 65.26 KB 55371
3_แบบประเมิน-เลื่อนเงินเดือน-ครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 65.16 KB 55269
2_แบบประเมิน-เลื่อนเงินเดือน-ครูยังไม่มีวิทยฐานะ (คศ.1) Word Document ขนาดไฟล์ 64.63 KB 55276
1_แบบประเมิน-เลื่อนเงินเดือน-ครูผู้ช่วย Word Document ขนาดไฟล์ 56.12 KB 55287
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 21.02 KB 55909
ตารางการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 22.91 KB 55300
แต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงานในหน้าที่ตามแผนภูมิโครงสร้างการบริหารราชการภายในโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 673.68 KB 59361
แต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงานในหน้าที่ ตามแผนภูมิโครงสร้างการบริหารราชการภายในโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 673.73 KB 64376
ขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 879.98 KB 146427
แบบรายงานผลปฏิบัติงานตามคำสั่งโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 461.17 KB 146691
แบบคำขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 977.55 KB 146493
ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 379.92 KB 146355
ขออนุญาตใช้รถยนต์โรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 439.2 KB 146483
ขออนุญาต​ไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 389.37 KB 146670
ขอออกนอกโรงเรียน​ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 406.29 KB 146612
ใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 427.83 KB 146464
ฝ่ายบริหารวิชาการ
แบบรายงานประจำปีสถานศึกษา-SAR-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.42 MB 37