ศูนย์การเรียนรู้ตำบลนาเข
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลนาเข
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลนาเข
ที่ตั้ง  บ้านของนางสาวจุฑารัตน์  ไทรสุวรรณ์ 
บ้านเลขที่ 26 หมู่ 6 บ้านนาเขทุ่ง ต.นาเข
โทร. 0661014249
ครูผู้ประสาน ครูอำนวย  เคี่ยงคำผง  คณะ
☎ 0887358115