ศูนย์การเรียนรู้ตำบลไผ่ล้อม
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลไผ่ล้อม
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลไผ่ล้อม
ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
ผู้ประสานงาน : นางมัตติกา  ทามี
(หัวหน้าสำนักปลัด) โทร 0843912211
ครูผู้ประสานงาน  ครูเพ็ญนภา บำรุงสุข พร้อมคณะ