ศูนย์การเรียนรู้ตำบลหนองซน
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลหนองซน
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลหนองซน
ตั้งอยู่ที่ร้านcoffee&bar
ด้วยความอนุเคราะห์โดยคุณแม่บุญวาท  แก้วนอก บ้านชัยมงคล  ต.หนองซน  อ.นาทม  ค่ะ
ครูผู้ประสาน ครูเยาวเรศ กลางโคตร์ พร้อมคณะ
☎0979422610