หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document การกำหนดการปฏิบัติงานและการประเมินผล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.21 MB
Adobe Acrobat Document การประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูแ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 919.21 KB
Adobe Acrobat Document การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (ว3564)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.55 MB
Adobe Acrobat Document การเลื่อนเงินเดือน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.21 MB
Adobe Acrobat Document การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุค   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 378.28 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบการลาของข้าราชการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158.56 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.46 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการ ย้าย ข้าราชการครูและบ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 421.65 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 251.89 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุแล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 399.5 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพั   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 326.75 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 374.83 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.64 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกรฑ์และวิธีการมีวิทยฐานะและเลื่อนว   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.9 MB