กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document 1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221.21 KB
Adobe Acrobat Document 2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.15 MB
Adobe Acrobat Document 3 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 214.58 KB
Adobe Acrobat Document 4 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.47 KB
Adobe Acrobat Document 5 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.09 KB
Adobe Acrobat Document 6 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.78 KB
Adobe Acrobat Document 7 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 200.02 KB
Adobe Acrobat Document 8 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.88 KB
Adobe Acrobat Document 9 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 422.39 KB
Adobe Acrobat Document 10 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.39 KB
Adobe Acrobat Document 11 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84.03 KB
Adobe Acrobat Document 12 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 946.15 KB
Adobe Acrobat Document 13 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 195.63 KB
Adobe Acrobat Document 14 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.97 KB
Adobe Acrobat Document 15 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.36 KB
Adobe Acrobat Document 16 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.19 KB
Adobe Acrobat Document 17 กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.12 KB
Adobe Acrobat Document 19 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุ_ิราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.45 KB
Adobe Acrobat Document 21 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 231.87 KB
Adobe Acrobat Document 22 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการด_รของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 339.74 KB
Adobe Acrobat Document 24 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยว_ินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.52 MB
Adobe Acrobat Document 26 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.4 KB
Adobe Acrobat Document 27 - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 161.6 KB
Adobe Acrobat Document 28 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการในกา_้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.6 MB
Adobe Acrobat Document 29 - พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 275.7 KB
Adobe Acrobat Document 30 ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.87 KB
Adobe Acrobat Document 31 ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.87 KB
Adobe Acrobat Document 33 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 124.65 KB
Adobe Acrobat Document 34 พรบ-สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.98 KB
Adobe Acrobat Document 35 พรบ-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉ-2-พ.ศ.2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.78 KB
Adobe Acrobat Document 36 พรบ-ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ฉ3-พ.ศ.2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82 KB
Adobe Acrobat Document 37 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา-พ.ศ.2561-ให้ไว้-ณ-วันที่-20-กุมภาพันธ์-พ.ศ.2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.82 KB
Adobe Acrobat Document รายการกฏหมายที่เกี่ยวข้อง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 102.67 KB